top of page

Databeskyttelse

 

ROSA er i det følgende omtalt ”vi” eller ”os”. Tuborgfondet Musikhjælp Scenesetup er i det følgende omtalt ”Musikhjælp Scenesetup”

 

ROSA er den dataansvarlige

Dataansvarlig er ROSA, CVR 14790284, beliggende Kjeld Tolstrups Gade 1, 8000 Aarhus C, Danmark. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder – som beskrevet nedenfor – eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ROSA på telefon 86128444 eller via e-mail scenesetup@rosa.org.

Vores behandlingsaktiviteter

Herunder beskriver vi, hvilke oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag.
 

Ansøgere til Musikhjælp Scenesetup

Formål

ROSA indsamler og behandler dine personoplysninger – herunder din ansøgning – for at:
 

 • Vurdere, om du kan tildeles Musikhjælp Scenesetup. 

 • Offentliggøre og omtale din tildeling på ROSAs hjemmeside, Musikhjælp Scenesetups hjemmeside og Tuborgfondets hjemmeside. Ligeledes på hhv. ROSAs og Tuborgfondets sociale medier.

 • Dele ansøgningen, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i Musikhjælp Scenesetup, Tuborgfondet samt Jotform, som behandler din ansøgning.

 • Viderebehandle til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål og statistik.

 • Udarbejde og føre budget og regnskab.

 • Kontakte dig for at evaluere på Musikhjælp Scenesetup.

 • Markedsføring (læs mere i afsnittet ‘Markedsføring).


 

Kategorier af personoplysninger
 

Musikhjælp Scenesetup behandler almindelige personoplysninger, herunder stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, foreningens navn samt baggrundsoplysninger om arrangørteamet. Vi har ikke brug for at behandle følsomme personoplysninger. Vi beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår os.  

 

 

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle din ansøgning, herunder vurdere, om Musikhjælp Scenesetup kan tildeles din/jeres festival, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Såfremt du får tildelt Musikhjælp Scenesetup, behandler – herunder offentliggør – Musikhjælp Scenesetup almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til f.eks. at omtale, hvem der har fået tildelt Musikhjælp Scenesetup, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra. f samt forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.


Herudover kan vi, såfremt du får tildelt Musikhjælp Scenesetup, bruge dine personoplysninger til at invitere dig til faglige arrangementer/workshops, sende dig evalueringsundersøgelser samt til brug for markedsføring, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan læse mere uddybende herom i de følgende afsnit.

Musikhjælp Scenesetup behandler personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som vi og Musikhjælp Scenesetup er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

 

Tidsrum for opbevaring

Hvis du får tildelt Musikhjælp Scenesetup, vil ansøgningen opbevares så længe Musikhjælp Scenesetup finder det nødvendigt med henblik på, at oplysningerne kan indgå i Musikhjælp Scenesetups interne oversigt over støttede festivaler.

Musikhjælp Scenesetup skal bidrage til, at flere forskellige unge talenter engagerer sig i musikken – både festivalarrangører og artister – og til en mere mangfoldig musikbranche. Vores vurdering af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne, vil derfor blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se hvilke festivaler, der er tildelt Musikhjælp Scenesetup, herunder med henblik på at differentiere den støtte som Musikhjælp Scenesetup yder, således, at der opnås en balanceret tildeling.
 

I alle tilfælde vil oplysningerne dog som minimum opbevares i op til fem år samt løbende regnskabsår efter dit lån af Musikhjælp Scenesetup.
 

Når vi udlåner Musikhjælp Scenesetup, vil vi i nogle tilfælde offentliggøre og omtale dit lån af Musikhjælp Scenesetup – bl.a. på vores hjemmeside og sociale medier. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger såsom festivalens navn og øvrig beskrivelse af projektet. Formålet med offentliggørelsen er at omtale, hvad vi støtter, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f. og art. 6, stk. 1, litra. b.
 

Såfremt Musikhjælp træffer afgørelse om ikke at udlåne Musikhjælp Scenesetup, vil oplysninger om dit navn, og den festival, du har søgt på vegne af, blive opbevaret i Musikhjælp Scenesetups interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. Formålet er, at Musikhjælp Scenesetup kan differentiere den støtte, som vi yder. Alle øvrige oplysninger vil blive slettet, hvis vi har truffet afgørelse om ikke at udlåne Musikhjælp Scenesetup til dig.

 

Modtagere

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for Musikhjælp Scenesetup (Tuborgfondet og ROSA).
 

Dine personoplysninger kan vi videregive eller overlade til følgende modtagere:
 

 • Tuborgfondet, som er vores samarbejdspartner i Musikhjælp Scenesetup.

 • Soundwise, som behandler selve udlån af Musikhjælp Scenesetup.

 • Pluss.dk, som varetager evalueringen af Musikhjælp Scenesetup.

 • Offentlige myndigheder for at overholde Musikhjælp Scenesetups retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.

 • Eksterne faglige rådgivere og fagpersoner og lignende, til vurdering af din ansøgning.

 • Revisor og evt. advokat og øvrige rådgivere.

 • Bogholderi.

 • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt brugeradministration og –support.

   

Dine oplysninger lagres indenfor EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

 

Offentliggørelse af billeder/videoer
 

Formål

Formålet med vores behandling og offentliggørelse af billeder/videoer er at omtale de festivaler, som vi låner Musikhjælp Scenesetup til. Billederne/videoerne vil således offentliggøres i forbindelse med formidling af en nyhed eller artikel.

Herudover kan vi – i visse tilfælde – benytte billeder/videoer til brug af markedsføring af Musikhjælp Scenesetup. 

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler og offentliggør almindelige personoplysninger i form af et helt almindeligt billede og/eller video, f.eks. situations- og portrætbilleder.

Behandlingsgrundlag


Tuborgfondet Musikhjælp behandler og offentliggør situations- og portrætbilleder/videoer (almindelige personoplysninger) med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Forinden offentliggørelse, vurderer vi altid, om vi har en legitim interesse i at offentliggøre billedet/videoen, f.eks. at omtale den festival, som vi har støttet. I vurderingen indgår karakteren af billedet/videoen, hvor og hvorfor billedet/videoen er taget, i hvilken sammenhæng billedet/videoen indgår, hvad der er formålet med offentliggørelsen, og hvilke eventuelle indvirkninger en offentliggørelse af billedet/videoen kan have for de personer, der er afbilledet. Herudover vurderes det altid, om formålet med billedet/videoen stemmer overens med formålet med offentliggørelsen og evt. den tekst, som er tilknyttet billedet/videoen.

Hvis du er utilfreds med offentliggørelsen af billedet/videoen, har du ret til at gøre indsigelse, hvorefter vi vil fjerne billedet/videoen.

I andre tilfælde vil vi bede om dit samtykke inden offentliggørelse af billedet/videoen, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os på de kontaktoplysninger, der fremgår i afsnittet ”ROSA er den dataansvarlige”.

Tidsrum for opbevaring


Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et sagligt behov for behandlingen, herunder offentliggørelsen, f.eks. så længe omtalen af dit lån af Musikhjælp fortsat er relevant. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere


Billederne/videoerne kan blive offentliggjort på Musikhjælp Scenesetups hjemmeside (scenesetup.dk), på Tuborgfondets hjemmeside (tuborgfondet.dk) og ROSAs hjemmeside (rosa.org), som Musikhjælp Scenesetup er en del af.

Herudover kan billederne/videoerne deles af ROSA samt Tuborgfondet på nedenstående platforme:

 • Sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram

 • Professionelle netværkssider, som f.eks. LinkedIn

 • Formidlings- og videotjenester, som f.eks. YouTube og Vimeo
   

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at leverandørerne af disse medier enten overtager dataansvaret ved videregivelsen, eller bliver fælles dataansvarlig sammen med ROSA for behandlingen af billederne og/eller videoerne af dig på disse medier.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Billederne/videoerne tager vi selv eller modtager fra de festivaler, som vi har lånt Musikhjælp Scenesetup.

 

Markedsføring

Formål
Musikhjælp Scenesetup kan anvende dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.


 

Kategorier af personoplysninger


Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder din e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag
Vi bruger alene dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis vi har vurderet, at vi har en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til målrettet og direkte markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering. Vi vil herefter ikke længere behandle personoplysningerne til markedsføring, herunder profilering.
 

Som udgangspunkt benytter vi ikke markedsføring (f.eks. nyhedsbreve), der kræver dit forudgående samtykke. I så fald vil vi altid indhente dit eventuelle samtykke, før vi bruger dine personoplysninger til markedsføring.

 

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne så længe vi har et sagligt behov for behandlingen. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver kortere eller længere tids opbevaring.

 

Modtagere
 

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger. Vi kan dog have behov for at overlade visse oplysninger til tredjeparter, som leverer tjenester til os.

 

Dine rettigheder

Retten til indsigt


Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data


Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. Når du har ansøgt om at låne Musikhjælp Scenesetup, har du mulighed for at rette i oplysninger ved at kontakte ROSA på scenesetup@rosa.org.

Retten til at få slettet data


Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen.

Retten til at få begrænset behandling af data


Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger. Musikhjælp foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data


Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på Musikhjælp Scenesetups retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at bruge dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen (f.eks. til brug for markedsføring).
 

Retten til at overføre data


Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Klage


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på scenesetup@rosa.org.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik


Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

Opdateret i november 2023.

bottom of page